Ostatnia aktualizacja OWS: 3.11.2021

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ARTYKUŁ 1 – ZASTOSOWANIE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) stosuje się bez ograniczeń i zastrzeżeń do wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy:
1. Spółką TAPE A L’OEIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454757
E-Mail : [email protected] Dyrektor redakcyjny: Edouard Blanchon (zwaną dalej „TAPE À L’ŒIL” bądź „TAO” ) ORAZ
2. każdą osobą, która chciałaby nabyć Produkty oferowane w sprzedaży przez TAO za pośrednictwem strony internetowej www.taokids.pl, zwaną dalej „Klientem”).
Przed złożeniem zamówienia Klient oświadcza, że: zakup Produktów przez stronę internetową www.taokids.pl (dalej zwaną „Stroną”) nie jest bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą i dokonywany jest wyłącznie na użytek osobisty, ma pełną zdolność do czynności prawnych, która umożliwia podjęcie zobowiązań z tytułu niniejszych OWS.

Niniejsze warunki stosuje się z wyłączeniem innych warunków, zwłaszcza tych, które mają zastosowanie w sprzedaży w sklepach lub za pomocą innych kanałów dystrybucji i handlu.

Niniejsze OWS są udostępnione na Stronie na stałe i w razie potrzeby mają pierwszeństwo przed innymi wersjami lub innymi dokumentami pozostającymi do nich w sprzeczności.

W przypadku braku innych dowodów, dowodem wszelkich transakcji są dane zarejestrowane przez TAO.
Produkty oferowane za pośrednictwem Strony są przeznaczone do sprzedaży w Polsce.

Oferta Produktów jest ograniczona do wyczerpania zapasów magazynowych. Informacja o dostępności Produktów jest podawana w momencie składania zamówienia.

Zmiany wprowadzone do OWS obowiązują użytkowników Strony od momentu zamieszczenia ich na Stronie i nie mają zastosowania dla transakcji zawartych wcześniej.

Złożenie zamówienia na Stronie przez osobę fizyczną (lub prawną) oznacza przystąpienie do oraz pełną zgodę na niniejsze OWS, co Klient w sposób jednoznaczny akceptuje, rezygnując zwłaszcza z powoływania się na wszelkie dokumenty pozostające w sprzeczności, które nie wiążą TAO.

ARTYKUŁ 2 – ZAMÓWIENIE

Klient wybiera na Stronie Produkty, które chce zamówić w następujący sposób:
Klient zaznacza wybrane Produkty, dodaje je do koszyka i przystępuje do płatności za pomocą różnych ekranów weryfikacji i potwierdzenia. Zamówienie zostaje ostatecznie zarejestrowane w momencie ostatniej weryfikacji na ekranie płatności za zamówienie. Do sprzedaży dochodzi natomiast ostatecznie dopiero po wysłaniu Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TAO i otrzymaniu przez niego całej płatności.

ARTYKUŁ 3 – CENY

Produkty są oferowane za cenę zamieszczoną na Stronie, obowiązującą w chwili zarejestrowania zamówienia przez TAO. Ceny stanowią kwoty brutto, podane są w złotych polskich.

Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Jeśli stawka ulegnie zmianie, zmianie może ulec również cena Produktów, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klienta.

Ceny są stałe i nie podlegają negocjacjom w okresie ich obowiązywania. Nie obejmują kosztów dostawy, naliczanych dodatkowo, zgodnie z zasadami przedstawionymi na Stronie, i doliczanych przed złożeniem zamówienia. Kwota do uiszczenia przez Klienta obejmuje całkowitą kwotę zakupów wraz z wliczonymi, podanymi powyżej kosztami.

ARTYKUŁ 4 – WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane są online w chwili złożenia zamówienia.
TAO nie jest zobowiązana do przystąpienia do wysyłki zamówionych przez Klienta Produktów, jeśli Klient nie zapłaci całej ceny w poniżej przedstawiony sposób.

Płatność za pomocą karty bankowej:
Karta bankowa jest obciążona płatnością w momencie potwierdzenia płatności za zamówienie.

Płatność przez PayU :
TAO zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania dostawy danego zamówienia złożonego przez Klienta w przypadku nieprzestrzegania przedstawionych powyżej warunków płatności.

Wyraźnie stwierdza się, że czeki bankowe są formą płatności odrzucaną w sieci TAO (w sklepie i online).

ARTYKUŁ 5 – BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚĆI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności TAO korzysta z bezpiecznej usługi płatności. Dane bankowe są szyfrowane (standard bezpieczeństwa SSL) i nie są w sposób jawny przekazywane w sieci internetowej.

ARTYKUŁ 6 – DOSTAWY

Produkty zakupione przez Klienta są dostarczane na wskazany przez niego w zamówieniu dokonanym na Stronie adres w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od daty potwierdzenia zamówienia. Zamówione Produkty będą dostarczane w jednej przesyłce, z wyjątkiem szczególnych przypadków lub niedostępności jednego lub kilku Produktów.

Zgodnie z art. 5431 Kodeksu Cywilnego, w razie opóźnienia TAO, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczonych Produktów, a TAO jest zobowiązana do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne można składać pisemnie na adres TAO lub pocztą e-mail. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
2. żądać usunięcia wady, przy czym TAO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia; albo
3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że TAO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez TAO albo TAO nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady fizycznej Produktu Klient powinien odesłać TAO reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. TAO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu. TAO jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. TAO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Zdjęcia i grafika umieszczone obok Produktu na Stronie nie mają wartości umownej i nie mogą stanowić podstawy do pociągnięcia TAO do odpowiedzialności.

Opcje dostawy są następujące: Dostawa pod wskazany adres: 15 PLN – darmowa dostawa dla zakupów powyżej 250 PLN Zakupione przez Klienta Produkty są dostarczane na terytorium Polski.

Klient ponosi koszty dostawy, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY DOSTAWY
Polska 15 PLN

ARTYKUŁ 7 – ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI – PRZENIESIENIE RYZYKA

TAO zastrzega sobie prawo własności Produktów do czasu zapłaty przez Klienta całej ceny, wraz z dodatkowymi kosztami i podatkami.

Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia Produktów ma miejsce w chwili wydania Produktów Klientowi.

ARTYKUŁ 8 – ZWROTY

ARTYKUŁ 8.1. PODSTAWA

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klientowi przysługuje czternaście (14) dni, licząc od dnia otrzymania Produktów, na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej z TAO, bez podawania przyczyny czy ponoszenia dodatkowych kosztów, które może polegać na zwróceniu kosztu Produktów, pod warunkiem że zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania przez TAO informacji o decyzji odstąpienia od umowy przez Klienta. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w wyznaczonym czasie zwrócone zostaną koszty Produktu (lub Produktów) oraz koszty dostawy (w przypadku odstąpienia od umowy dla całości zamówienia); koszty odesłania Produktu ponosi Klient.
Zwrot kosztów nastąpi w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez TAO Produktów odesłanych przez Klienta.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Produkty zamówione ze strony internetowej mogą zostać zwrócone w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

ARTYKUŁ 8.2. WARUNKI ZWROTU

Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i kompletnym (opakowanie, akcesoria itp.), który pozwoli na ponowne wprowadzenie go do zwykłej sprzedaży, wraz z dołączoną fakturą zakupu. Produkty uszkodzone, ubrudzone lub niekompletne nie będą przyjmowane.

ARTYKUŁ 8.3. OPCJE ZWROTU

Obecnie dostępne są wyłącznie zwroty na koszt klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Paczkę ze zwrotem odeślij na ten adres:
DC1 Geodis - Retour Web TAO - Parc des industries Artois-Flandres - 450 rue de Bruxelles 62138 DOUVRIN - FRANCE

Odeślij produkty w oryginalnym opakowaniu. Do paczki ze zwrotem dołącz fakturę zakupu z numerem zamówienia

ARTYKUŁ 9 – DANE OSOBOWE

Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony, są niezbędne do przetwarzania zamówienia i wystawienia faktury. Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności podczas składania zamówienia, pozostawienia opinii lub komentarza, założenia konta klienta, zapisania się do programu lojalnościowego. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Państwa zgodzie (w szczególności dotyczy to promocji handlu drogą elektroniczną, plików cookie na stronach internetowych i w aplikacjach, partnerstw handlowych), na realizacji wiążącej umowy (w szczególności dotyczy to obsługi zamówień, rachunków klientów, dostaw, płatności i utrzymywania relacji z klientami) lub na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (w szczególności dotyczy to materiałów reklamowych przesłanych drogą pocztową, zapobiegania oszustwom).

Wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony www.taokids.pl oraz klientów ponosi TAO będący jedynym administratorem danych.

Dane osobowe uzyskane od użytkowników Strony i Klientów mogą być poddawane przetwarzaniu w celach statystycznych i informatycznych, mających na celu przede wszystkim realizację zamówienia, udostępnienie informacji o oferowanych produktach, o przywilejach związanych z programem lojalnościowym, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody, oraz wysyłanie informacji i ofert handlowych.

Uzyskane dane przeznaczone są do użytku wewnętrznego TAO. Mogą być przekazywane również upoważnionym przez TAO usługodawcom, w tym podwykonawcom mającym umowę z TAO, którzy współpracują przy zarządzaniu kontem klienta, w tym przy płatnościach i dostawie zamówień, jak również przy wysyłaniu informacji i ofert handlowych pod warunkiem uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody Klienta. Wszyscy adresaci i podwykonawcy TAO znajdują się na terytorium Unii Europejskiej i są umownie zobowiązani z jednej strony do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkowników lub klientów, do których mają dostęp, a ponadto do wykorzystywania danych wyłącznie na polecenie TAO na potrzeby powierzonego im zadania. Jeśli Państwa dane osobowe będą miały zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy bądź do państw wymienionych w wykazie przedstawionym przez Komisję Europejską, TAPE A L’OEIL Polska podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i technicznego takiego przekazania.

Państwa dane będą przechowywane przez 3 lata po zakończeniu relacji handlowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z prawnie uzasadnionych przyczyn oraz prawo do bycia zapomnianym, a także prawo do przenoszenia własnych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z tego prawa Klient jest zobowiązany wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: [email protected] bądź na adres:
Tape à l‘oeil Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta

ul. Emilii Plater 10 lok. 27
00-669 Warszawa

Zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Inspektora ochrony danych, tj. pana Raphaël Rault na adres: [email protected].
Możecie Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

ARTYKUŁ 10 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy Strony, które zostały zgłoszone lub nie jako znak towarowy pozostają wyłączną własnością TAO. Znaki, zdjęcia, katalog Produktów, opis, układ strony, wizerunki, grafiki, dźwięki, logo itp. znajdujące się na Stronie są chronione w szczególności prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych i wizerunku.

Powielanie treści w całości lub w części stanowi naruszenie mogące skutkować pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Użytkownik będący właścicielem strony internetowej lub bloga, który chciałaby umieścić na nich link odsyłający do strony głównej Strony jest zobowiązany do uprzedniego uzyskania zgody TAO. Odnośniki hipertekstowe są zabronione.

ARTYKUŁ 11 – INTEGRALNOŚĆ

W przypadku gdyby jedno z postanowień niniejszych OWS okazało się nieważne lub uznane za niebyły na skutek zmian w ustawach, przepisach lub na mocy orzeczenia sądu, nie wpłynie to na ważność i obowiązek przestrzegania pozostałych postanowień niniejszych OWS.

ARTYKUŁ 12 – INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY– ZGODA KLIENTA

Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy zostały mu przedstawione w sposób jasny i zrozumiały niniejsze OWS oraz wszelkie informacje i objaśnienia wskazane w artykule 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, a zwłaszcza: najważniejsze cechy Produktu przy uwzględnieniu wykorzystanych środków przekazu i właściwości danego Produktu.

- cena Produktów i dodatkowe koszty (na przykład koszt dostawy),
- w przypadku, gdy wykonanie umowy nie jest natychmiastowe, data lub termin w którym TAO zobowiązuje się dostarczyć Produkt,
- informacje dotyczące danych TAO, danych adresowych, telefonicznych i elektronicznych oraz jego działalności, jeśli nie wypływa z kontekstu,
- informacje dotyczące odpowiedzialności TAO za wady Produktu oraz sposobu skorzystania z rękojmi,
- funkcje treści cyfrowych oraz interoperacyjność (jeśli ma miejsce),
- możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
- informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy (możliwość skorzystania z tego prawa, warunki, termin, sposób skorzystania z tego prawa, wzór odstąpienia od umowy), kosztów odesłania Produktów, warunków rozwiązania umowy i innych istotnych warunków umowy.

ARTYKUŁ 13 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – JĘZYK – SPORY

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa jest regulowana przez prawo polskie i jemu podlega.
Umowa została sporządzona w języku polskim. W przypadku dokonania tłumaczenia na inny język/-i, w razie sporu, polska wersja językowa będzie wiążąca.
Wszelkie spory mające związek z transakcjami zakupu czy sprzedaży zawartymi z zastosowaniem niniejszych OWS, dotyczące ważności, interpretacji, wykonania, rozwiązania, konsekwencji i następstw, które nie mogą być rozwiązane przez sprzedawcę i Klienta, będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z przepisami prawa powszechnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TAO a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA LOJALNOŚCIOWEGO My TAO Community

Niniejszy Regulamin programu lojalnościowego TAPE À L’ŒIL stosuje się do korzystania z konta lojalnościowego My TAO Community (zwanego dalej „kontem My TAO Community”.

Regulamin określa wszystkie warunki uczestnictwa w organizowanym przez Spółkę TAPE A L’OEIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454757, zwaną dalej „TAPE A L’OEIL” programie lojalnościowym My TAO Community oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy TAPE À L’OEIL a każdą osobą fizyczną zamierzającą przystąpić do programu lojalnościowego TAPE A L’OEIL lub korzystania z konta My TAO Community w sklepach stacjonarnych TAPE A L’ŒIL lub na stronie internetowej www.taokids.pl, zwaną dalej „Beneficjentem”.

Akceptacja regulaminu korzystania z konta My TAO Community

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem (dostępnymi w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej www.taokids.pl) i akceptuje go.

TAPE A L’OEIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania z programu lojalnościowego w dowolnym momencie, jak również do zawieszenia lub zlikwidowania go.

Przystąpienie do programu lojalnościowego TAPE A L’ŒIL My TAO Community.

Do programu My TAO Community można przystąpić w dowolnym sklepie stacjonarnym TAPE A L’ŒIL w Polsce oraz na stronie internetowej www.taokids.pl.

Członkostwo w programie My TAO Community jest bezpłatne.

TAPE A L’ŒIL zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez Beneficjenta dokumentu potwierdzającego podawane przez niego dane (w szczególności dane osobowe, tożsamość dzieci, daty urodzenia dzieci itp.)

Okres ważności

Konto My TAO Community jest ważne w sklepach stacjonarnych TAPE A L’ŒIL oraz na stronie internetowej www.taokids.pl przez rok od dnia jego aktywacji.

Konto My TAO Community ma charakter osobisty (każdy może otrzymać wyłącznie jeden numer członkowski) i nie może zostać nikomu przekazane, sprzedane czy wykorzystywane w celach innych niż opisane w niniejszym regulaminie. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia, TAPE A L’ŒIL zastrzega sobie prawo do dezaktywowania konta lojalnościowego oraz/lub zamówień przy składaniu których zostało wykorzystane.

Przywileje związane z kontem My TAO Community

Zbieranie punktów lojalnościowych:
Okazanie numeru członkowskiego programu My TAO Community w sklepie stacjonarnym lub na stronie internetowej albo podanie nazwiska Beneficjenta podczas zakupów pozwala na zbieranie punktów: 1 punkt za każde wydane 20 PLN. W przypadku zwrotu artykułu punkty otrzymane za jego zakup zostaną odjęte z konta lojalnościowego Klienta.

Po osiągnięciu progu 15 punktów, Beneficjent otrzymuje bon lojalnościowy o wartości 20 PLN, który zostaje zapisany na jego koncie. Punkty przekraczające ten próg zostaną dodane do punktów za kolejne zakupy.

Bon lojalnościowy jest ważny przez dwa (2) miesiące od dnia otrzymania i nie może zostać wymieniony na gotówkę ani zwrócony. Beneficjent może z niego skorzystać w celu opłacenia zakupów zrobionych w sklepie stacjonarnym lub na stronie internetowej.

Urodziny dziecka
Od 1-szych do 13-tych urodzin dziecka:

Z okazji urodzin dziecka Beneficjenta, członkostwo w programie daje prawo do rabatu w wysokości 25% na jeden wybrany artykuł z całej oferty podczas zakupu w sklepie stacjonarnym lub przez stronę internetową www.taokids.pl (zniżka naliczana jest na najdroższy produkt w koszyku); zakup musi mieć miejsce w okresie od 15 dni przed, do 30 dni po zarejestrowanej dacie urodzin dziecka. Z rabatu urodzinowego można korzystać od pierwszych do trzynastych urodzin zarejestrowanego dziecka.

Na koncie My TAO Community może być zarejestrowanych maksymalnie pięcioro dzieci. Zniżki z okazji urodzin dzieci nie kumulują się.

Wymiana w ciągu całego sezonu

Produkty zakupione lub zamówione ze strony internetowej przez klienta posiadającego ważne konto lojalnościowe My TAO Community mogą zostać wymienione lub zwrócone (Klientowi zwrócona zostanie wyłącznie cena Produktu) przez cały sezon, tj. odpowiednio:
- dla kolekcji wiosenno-letniej: do 1 sierpnia
- dla kolekcji jesienno-zimowej: do 1 marca

Przedłużenie okresu ważności

Na trzydzieści (30) dni przed utratą ważności konta oraz w tym dniu włącznie, TAPE A L’ŒIL wysyła Beneficjentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub poczty - informację o możliwości przedłużenia ważności konta. Punkty zgromadzone na koncie zostaną zachowane w okresie jego ważności oraz przez rok od daty upływu jego ważności, tak by ewentualne przedłużenie okresu ważności konta nie spowodowało utraty punktów.

Dane osobowe

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, w szczególności podczas składania zamówienia, pozostawienia opinii lub komentarza, założenia konta klienta, zapisania się do programu lojalnościowego.

W momencie rejestracji do Programu lojalnościowego My TAO Community, TAPE A L’OEIL zbiera dane osobowe dotyczące Beneficjenta. Mogą być one gromadzone w celu umożliwienia TAPE A L’OEIL przetwarzania zapytań Beneficjenta, udostępnienia mu korzyści płynących z programu lojalnościowego i przesyłania mu ofert od TAPE A L’OEIL. Dane przesyłane są do TAPE A L’OEIL.

Dane osobowe uzyskane w ramach programu lojalnościowego mogą być poddawane przetwarzaniu w celach statystycznych i informatycznych, dotyczących przede wszystkim przetwarzania zapytań Beneficjenta, udostępnienia mu korzyści płynących z programu lojalnościowego i, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody, wysyłania informacji i ofert handlowych.

Uzyskane dane przeznaczone są do użytku wewnętrznego TAO. Mogą być przekazywane również upoważnionym przez TAO usługodawcom, w tym podwykonawcom mającym umowę z TAO, którzy współpracują przy zarządzaniu kontem klienta, w tym przy płatnościach i dostawie zamówień, jak również przy wysyłaniu informacji i ofert handlowych pod warunkiem uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody Klienta. Wszyscy adresaci i podwykonawcy TAO znajdują się na terytorium Unii Europejskiej i są umownie zobowiązani z jednej strony do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkowników lub klientów, do których mają dostęp, a ponadto do wykorzystywania danych wyłącznie na polecenie TAO na potrzeby powierzonego im zadania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z prawnie uzasadnionych przyczyn oraz prawo do bycia zapomnianym, a także prawo do przenoszenia własnych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z tego prawa Klient jest zobowiązany wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: [email protected] bądź na adres:

Tape à l‘oeil Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
ul. Emilii Plater 10 lok. 27
00-669 Warszawa

Zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Inspektora ochrony danych, tj. pana Raphaël Rault na adres: [email protected].

Możecie Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Odebranie członkostwa w programie lojalnościowym

Naruszenie niniejszego Regulaminu, nadużycie lub korzystanie w sposób nieuczciwy z przywilejów związanych z kontem lojalnościowym, działanie na szkodę interesów spółki TAPE A L’ŒIL, fałszowanie informacji przekazywanych przez Klienta lub osobę trzecią działającą na jego rzecz, automatycznie pociąga za sobą prawo do wyrejestrowania Klienta, odebrania przyznanych punktów lub przywilejów bez jakiejkolwiek rekompensaty czy wcześniejszego ostrzeżenia.

TAO zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w przypadku otrzymania nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń składanych przy przystąpieniu do programu oraz/lub w przypadku korzystania z programu lojalnościowego My TAO Community, dokonanych w sposób uznany za nadużycie lub nieuczciwość.

Każdy Klient posiadający konto w programie My TAO Community może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie. W tym celu powinien przesłać informację na poniższy adres:

Tape à l‘oeil Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
ul. Emilii Plater 10 lok. 27
00-669 Warszawa

Konto zostanie dezaktywowane w ciągu 14 dni od wpłynięcia informacji od Klienta.

Punkty i przywileje będące na koncie Klienta w momencie jego rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym zachowają ważność przez okres dwóch (2) lat od dnia dezaktywacji.

W przypadku ponownego przystąpienia do Programu lojalnościowego w ciągu dwóch (2) lat od dezaktywacji konta, Klient będzie mógł odebrać punkty i przywileje przysługujące mu w momencie rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

Produkt został dodany do koszyka
Zobacz koszyk
 
In order to ensure satisfaction for all our customers, purchases will be limited to a maximum of 30 items at a time during the sale.
But don't worry. If you want even more than this, simply place another order immediately after the first!

Для того, чтобы все наши клиенты могли воспользоваться распродажей, ваша корзина ограничена 30 артикулами.
Не волнуйтесь, если вы хотите купить больше, вы можете сделать два заказа!